Vår CMO Camilla Bakjord deltok på SHEconomy i Silicon Valley

3. – 6. april 2018 deltok vår Markedsdirektør Camilla Bakjord på SHEconomy Summit i Silicon Valley sammen med 34 norske kvinnelige ledere. Camilla er også Co-Founder av SHEconomy Summit - Innovation & Tech.

Verden er i digital transformasjon, og spørsmålet alle stiller seg er: Hvordan skal vi lykkes i fremtiden? Nye tider skaper krav til omstilling, innovasjon, hurtighet, risiko og nytt lederskap. Ledere må lære hvordan de skal forholde seg til teknologiutviklingen og hvilke grep de må ta for å holde følge med utviklingen i markedet. Den digitale transformasjonen vil forandre vårt samfunn og måten vi lever på. Ledere trenger i langt større grad teknologisk kunnskap og nye verktøy.

Kvinner er fortsatt underrepresentert i både teknologiske yrker og i ledelse. Norden trenger mange teknologer og ledere som kan drive omstilling og fremme innovasjon de neste årene. Vi kan ikke rekruttere disse kun fra halvparten av befolkningen. Alle ledere må forholde seg til digitalisering og teknologi i deres organisasjoner og virksomheter. Ledere utfordres og ikke minst; de har et behov for å lære mer. Formålet med denne faglige samlingen er derfor tredelt.

SHEconomy Summit & RoundTables ønsker å:

  1. Bidra til å øke kompetansen rundt digitalisering, innovasjon og transformasjon hos ledere
  2. Bidra til at kvinner i ledelse søker seg til de mulighetene slik omstilling gir
  3. Å utvikle nettverk på tvers av sektorer og landegrenser

Bakgrunnen for initiativet
Andelen av kvinner i IT og andelen kvinnelige ledere er for lavt. I dag er det en overveldende majoritet av menn som jobber med teknologi. ODA-Nettverks årlige undersøkelse viser at kvinner utgjør kun 26% prosent av de ansatte og 17% av topplederne i IT-næringen. Blant ledere generelt blir det flere kvinner, men vi har et stykke igjen. I 2017 utgjorde de 38%, et flertall av dem er ledere i offentlig sektor (SSB). Tallene viser at vi har for få kvinner med digital kompetanse som kan gå inn i lederroller i transformasjonsprosesser. Når kvinner ikke velger teknologi er det ikke først og fremst et tap for dem, men for bedriftene og samfunnet.

Den faglige samlingen skal bidra til å bygge kunnskap og nettverk. I tillegg skal den danne en arena for utveksling av erfaring, innsikt, refleksjon og kunnskap, også etter at samlingen i Silicon Valley er over. SHEconomy™ Summit og påfølgende RoundTables er samlinger der ledere med forskjellig bakgrunn, kunnskap, roller og interesser, lærer av de fremste i en av verdens teknologihovedsteder og ikke minst av hverandre. 35 kvinnelige toppledere deltok på fagsamlingen. Deltakerlisten var bredt sammensatt med representanter fra privat og offentlig sektor – og fra akademia, toppidrett, interesseorganisasjoner og start-ups.

Flere bedrifter med sine hovedkontorer i Silicon Valley bidro til å skape et faglig tungt og bredt sammensatt program. Deltakerne besøkte blant annet Microsoft, Google, Facebook, LinkedIn, Stanford University. De fikk også møte fantastiske foredragsholdere fra Harvard Business School og Amazon. Programmet ga kunnskap og innsikt om temaer innen Innovasjon, disruption, design thinking, maskinlæring, entreprenørskap, IT-sikkerhet, ny teknologi, kultur osv.

«Fiks systemet, ikke kvinnene!»

- Benja Stig Fagerland

Overveldende interesse
Interessen for årets fagsamling i Silicon Valley – SHEconomy™ Summit, Innovation and Tech – viser at det er et behov for en arena for kompetansebygging, kunnskapsdeling og nettverksbygging. Det er et klart ønske fra deltakerbedriftene å heve det digitale kunnskapsnivået gjennom å møte ledere i noen av de mest fremtredende teknologibedriftene i vår samtid. Det er også behov for å danne nettverk utover landegrensene.

I utgangspunktet håpet styringsgruppen og samarbeidspartnerne på ca. 10 deltakere, men plassene ble på kort tid revet bort og venteliste satt opp, det var 35 som deltok. Responsen var så overveldende at en fagsamling for neste år allerede planlegges. Intensjonen med SHEconomy™ RoundTables er at deltakerne i både for- og etterkant av Silicon Valley samlingen skal komme sammen for å diskutere perspektiver og erfaringer – og ikke minst diskusjoner rundt hvordan de implementere ny kunnskap og dele sine refleksjoner rundt utfordringer, muligheter, best cases og videre prosesser. Dagens ledere opererer i markeder som endrer seg raskt og uavhengig av bransje er mange av utfordringene like. Det er slik sett en styrke at deltakerne er bredt sammensatt og representerer et mangfold av perspektiver.

Les saken «Norske toppledere kastet seg over SHEconomy tur» i Teknisk Ukeblad her >

Ideen til fagsamlingen
Assistant Professor og forfatter Benja Stig Fagerland var i mai 2015 invitert av Compello til å holde foredrag for IT-selskapet. Der møtte hun Camilla Bakjord, som er CMO i Compello. Selskapet har lenge jobbet systematisk med mangfold og er i dag blant de IT-selskapene i Norge med høyest kvinneandel (40% mot et snitt på 26%). Samtalen mellom Benja og Camilla den dagen i mai ble begynnelsen på SHEconomy™ Summit & RoundTables. De to snakket blant annet om de ledelses- og digitaliseringsutfordringene selskaper står ovenfor, om utfordringer for kvinner i toppledelse og ikke minst om viktigheten av bærekraftig mangfold og det som kalles Corporate Diversity Responsibility (CDR™) – et begrep som Benja lanserte i boken “SHEconomy™ din, min og vår business”.

Fra ord til handling, sammen
Et par uker senere det året presenterte Benja ideen og konseptet: SHEconomy Summits og SHEconomy RoundTables for Compello, som umiddelbart støttet opp om initiativet. Flere ville være med og i samarbeid med bla Microsoft, Women Speakers, Google, Forsvaret, ODA-Nettverk og mange flere, ble SHEconomy Summit og RoundTable lansert under eierskap av SHEconomy™ AS.

SHEconomy™ har en mangfoldig, tydelig, bred og sterk samarbeidsplattform. Privat- og offentlig sektor, organisasjoner, tenke tanker, akademia, toppidrett og start-ups er alle presentert. Alle ønsker vi å gå sammen, under SHEconomy paraplyen og støtter opp om felles handling, for å oppnå felles mål. På tvers av konkurrenter, interesser, sektor og arena, arbeider kvinnene i fellesskap for å oppnå resultater til gavn for alle.