Digital transformasjon

Hva er Digital transformasjon?

Digital transformasjon er når bedrifter tar i bruk ny teknologi, på tvers av alle områder, som resulterer i grunnleggende endringer i hvordan bedriften opererer og hvordan de leverer verdi til sine kunder.

Det finnes mange måter å beskrive en digital transformasjon på og Difi har beskrevet det godt:

  • En prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester
  • … hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen
  • … og som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi
  • En grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering
  • Redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring

Kilde: Difi, 28.11.2016

Det er viktig å påpeke at det ikke bare er bedrifter og organisasjoner som gjennomgår en digital transformasjon – selv individers atferd og tilnærming til kommunikasjon påvirkes av den lynraske digitale utviklingen.

Digitaliseringens andre bølge – et historisk overblikk

Vi er nå inne i digitaliseringens andre bølge, og i denne bølgen snakkes det ofte om digital transformasjon.

Den første digitaliseringsbølgen kom med internettet fra midten av 90-tallet. Den handlet i hovedsak om at man plutselig kunne drive forretningen sin på nett istedenfor gjennom tradisjonelle kanaler. Dette førte til fremveksten av en rekke nyoppstartede selskaper som hadde dette som sin primære forretningsmodell, og disse selskapene ble fort en trussel for de tradisjonelle selskapene som også forsøkte å få en tilstedeværelse på nett. Disse nye selskapene hadde produkter som var optimalisert for salg og leveranse over nett, kundeforholdet ble håndtert på nett, driften av selskapet var ensbetydende med drift av et internettselskap. Den første bølgen gjaldt i først og fremst for bransjer som allerede var digitalisert, PCen var hovedkanalen og løsningene integrerte selskapets egne data.

I digitaliseringens andre bølge er forskjellen at denne gangen gjelder det alle.  Etablerte bedrifter må endre seg i hvordan produktene selges/leveres, hvordan man finner og beholder kundene, hvordan man drifter et selskap i den nye digitale verdenen og man må gjøre de ansatte til helter med nye digitale verktøy.

Hvorfor gir Digital transformasjon fordeler og muligheter?

Sentralt med digital transformasjon er automatisering og effektivisering. Når bedrifter har kunnskap om hvordan den digitale utviklingen påvirker atferdsmønstre og kjøpsprosesser, kan man skape sterkere kundetilbud og utvikle nye tilnærminger som fremmer etterspørsel og engasjement. Men samtidig som den teknologiske utviklingen, og digitaliseringen, baner vei for nye muligheter, oppstår også nye utfordringer. Når prosesser digitaliseres, automatiseres og effektiviseres vil noen arbeidsplasser naturlig forsvinne. I fremtiden vil derfor samfunnet og næringslivet få et viktig ansvar for å skape nye arbeidsplasser og omskape eksiterende.

Hvordan brukes digital transformasjon i Compello

I Compello gjennomgår vi nå en digital endringsreise. Vi har stort fokus på digitalisering, automatisering og satser mye på skytjenester (SaaS). For oss handler digital transformasjon om å tørre å stille spørsmål ved tradisjonelle forretningsmodeller, prosesser, organisering og drift.

I slike transformasjoner må man gjøre en kombinasjon av 3 ting:

  • Man må slutte å gjøre noe
  • …man må gjøre noe nytt
  • …og man må gjøre gamle ting på nye måter.

– Det handler altså ikke om å ta etablerte prosesser og digitalisere disse, men snarere heller å tenke på hvordan man kan oppnå samme formål på nye muligheter som teknologien gir.