5 faktorer som hindrar CFO:n att göra sitt jobb

EY har delat en bra rapport om digitalisering och dataanalys för CFO:n. Här är 5 faktorer som står i vägen för att ekonomiavdelningen ska kunna ta stegen i framtiden.

Torgeir Lyngstad Compello
15. January 2019
Torgeir Lyngstad
CTO

I rapporten Do you define your CFO role? Or does it define you? The disruption of the CFO's DNA, har EY intervjuat ett stort antal CFO:er runtom i världen om vad som står i vägen för att de till fullo ska lyckas i sin roll. Vi menar att följande fem upptäckter är särskilt intressanta att lyfta fram:

  1. Kan inte delegera

  2. Inget ljus i tunneln 

  3. Kämpar med det dagliga 

  4. En roll i allt djupare spagat 

  5. Måste öka sin tekniska förståelse 

Torgeir Lyngstad Compello
15. January 2019
Torgeir Lyngstad
CTO

1. Kan inte delegera

Över hälften, 52%, säger att medarbetarna saknar nödvändig kunskap, och att de därför inte delegerar ansvaret och på så vis inte kan frigöra tid för strategiska initiativ.

2. Inget ljus i tunneln

Nästan hälften, 47% säger att avdelningen inte har rätt kombination av kunskap för att hantera framtida strategiska initiativ.

3. Kämpar med det dagliga

Ännu fler, 56%, säger att tiden de lägger på kontroller och efterlevnad av regelverk (compliance) gör att de inte kan fokusera på strategiska prioriteringar. 

4. En roll i allt djupare spagat

Hälften, 51%, säger att de inte har tid att prioritera strategiska initiativ eftersom positionen har fått mer operativt ansvar.

5. Måste öka sin tekniska förståelse

6 av 10 CFO:er säger att de behöver få en bättre förståelse för möjligheterna med teknik och dataanalys eftersom de tror att det kommer vara avgörande för avdelningens framtida resultat.

Ta kontakt

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa ditt företag att effektivisera hanteringen av fakturor och tillhörande dokument?

Blobs/1/Coral

«Inte så överraskande visar EY:s undersökning att många CFO:er - ungefär hälften - spenderar mer tid än för fem år sedan på avancerad dataanalys som grund för beslutsfattandet för företagets ledning.»

-

Rapporten tar en djupdykning ned i hur digitalisering, dataanalys och nya risker påverkar CFO-rollen. Vi har dragit ut de delar vi anser vara mest essentiella.

Inte så överraskande visar EY:s undersökning att många CFO:er - ungefär hälften - spenderar mer tid än för fem år sedan på avancerad dataanalys som grund för beslutsfattandet för företagets ledning.

Digitalisering

Å ena sidan öppnar digitalisering möjligheten att realisera nya affärsmöjligheter och öppna upp nya intäktsströmmar. Å andra sidan ökar också potentiella hot från nya och adaptiva konkurrenter.

För en CFO innebär det att hen måste gå igenom alla underliggande antaganden för den nuvarande affärsmodellen, prissättning, inkomstflöden och andra relaterade finansiella tal.

Ny teknik öppnar också upp för bättre operativ verksamhet på den egna avdelningen, inklusive lägre kostnader och mer flexibla och skalbara system och processer. Myntets baksida är en mer krävande informationssäkerhet. Därför måste CFO arbeta tillsammans med CIO för att etablera ett ramverk för att kartlägga olika digitala risker och prioriteringar över vad som är viktigast att skydda.

Historiskt sett har riskhanteringen inte varit så datorstyrd. Många har givetvis delvis baserat sig på siffror strukturerade i Excel, men dessa har i liten utsträckning varit levande data. Nu går vi in i en tid där tillgången till mycket och färsk data blivit en självklarhet. Med fler dataset blir det enklare och går snabbare att hitta korrelationer, mönster och trender som kan ge användbar och uppdaterad input till riskhanteringen.

Den tillväxtorienterade är den mest digitalt nyfikna. EY bad respondenterna ange vad som var deras viktigaste mål de närmaste åren. Fyra huvudmål nämns i rapporten: Försäljningsutveckling, omorganisationer, kostnadsreduceringar och riskhantering. Det är CFO:erna som säger att försäljningsutveckling är deras huvudmål de närmaste åren, och det är bland dem vi hittar de flesta som menar att de behöver öka sin förståelse av möjligheterna inom teknik och dataanalys.

Mer data, mer analys

Den traditionella CFO-rollen är förknippad med att rapportera bokföringsuppgifterna för månaderna och året som var. Dagens CFO-ideal är en betrodd rådgivare som påverkar företagets beslut med skarpa insikter baserade på analys av data som blickar framåt.

Datainsamling och analys är absolut nödvändigt för att CFO ska kunna förändra ekonomiavdelningen från att vara en rapporteringsenhet till att bli ett centrum för strategisk rådgivning baserad på insikt.

Många beslutsprocesser tvärs över organisationen utgår från finansiell, och andra typer av, data. Det kan vara allt från inköp till produktion, drift, leveranser och riskhantering. Även om CFO:n inte är ansvarig för alla områden kommer hen att stärka sin ställning genom att vara en drivande kraft av användningen av dataanalys även på andra avdelningar i organisationen.

Inte så överraskande visar EY:s undersökning att många CFO:er - ungefär hälften - spenderar mer tid än för fem år sedan på avancerad dataanalys som grund för beslutsfattandet för företagets ledning.

För att få till det krävs inte bara investeringar i teknik, men även utbildning och/eller rekrytering av personer med den rätta kompetensen. Det är vanligtvis den mänskliga faktorn som är orsaken till att många företag inte har skördat frukten av just dataanalys. För att lyckas måste de anställda hitta lämpliga dataset internt eller externt. Dessutom måste uppgifterna analyseras innan de kan bli relevanta insikter som kan förändra det faktiska beteendet i företaget.

Vad ska CFO:n göra för att komma igång?

Förankring hos ledningen, baserat på övertygelsen av analysens plats i beslutsprocesser, är en säker start för CFO:n. Förankringen kan innebära en kulturförändring för ledningen – att gå bort från vad som i värsta fall varit beslut baserade på känslor och intuition.

Om dataanalys ska bli en varaktig och meningsfull del av strategin och beslutsprocesserna är nästa steg att definiera vilken roll ledningen vill att ekonomiavdelningen ska ha. Många gånger är det lämpligt att upprätta en separat analysenhet. De många utannonserade analyspositioner du hittar på rekryteringssajterna tyder på att många CFO:er redan tagit tag i det.

 

Läs också: 7 tillvägagångssätt för att bli en vassare CFO

 

Compello-bloggen är till för dig som är nyfiken på dagens och morgondagens möjligheter och digitala lösningar för ekonomiavdelningen. I bloggen tar våra olika experter upp relevanta frågeställningar, inspirerar och ger handfasta råd inom de olika områdena nedan: