Vad är NBS (Nordic Balance Settlement)?

De norska, svenska och finska nätbolagen (TSO, Fingrid Oyj, Statnett och Svenska Kraftnät) har beslutat att implementera en gemensam nordisk balansavräkning, som även kallas NBS (Nordic Balance Settlement).

Nordic Balance Settlement (NBS) är en gemensam avräkningsmetod för reglerkraft i Finland, Norge och Sverige. Syftet är bland annat att minska etableringsbarriärerna för kraftleverantörer som vill erbjuda tjänster i dessa länder samt skapa förutsättningar för en gemensam nordisk slutkonsumentmarknad för elkraft.

Källa: Statnett 24.05.2017

NBS sjösattes den 1 maj 2017.  

Varför används NBS?

  • Skapar en gemensam nordisk balansavräkning där alla de nordiska länderna har ett regelverk att förhålla sig till.
  • Minimerar ingångsbarriärer för leverantörer som vill erbjuda sina tjänster i de nordiska länderna.
  • Skapar förutsättningar för ökad konkurrens.

Vad är målet med NBS-projektet:

  • Ett gemensamt bolag med ett gemensamt IT-system
  • Ett gemensamt faktureringssystem
  • Förenklad administration
  • Långsiktiga kostnadsbesparingar

 

Hur använder Compello NBS?

Compello levererar EDI-lösningar till merparten av den svenska och norska kraftmarknaden. Vi garanterar en säker och effektiv meddelandehantering gentemot många marknader, varav NBS utgör ett exempel.