Compello ordbok – Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, elektronisk fakturahantering, EDI och teknik?

A | B | C | D | E | F | H | I | K | LM | N | O | P | R |S | TV | X  

Compello ordbok – Vad betyder olika ord och uttryck inom betaltjänster, e-faktura, elektronisk fakturahantering, EDI och teknik?

Här hittar du en översikt med förklaringar på olika begrepp och uttryck som rör e-faktura, accesspunkt, EHF, elektronisk fakturahantering, EDI m.m. men även vanliga ord som vi använder på Compello och i branschen.

 

A

Accesspunkten definieras och regleras av DIFI och är en standardiserad infrastruktur i Norge för sändning och mottagning av fakturor och e-handelsdokument i det elektroniska filformatet EHF (norska: Elektronisk Handelsformat). Accesspunkten kan användas för all e-handelskommunikation (fakturor, kreditnotor, beställningar, orderbekräftelser, följesedlar, produktkataloger och påminnelser).

AISP (Account Information Service Provider) är en leverantör av kontoinformationstjänster, det vill säga företag som använder kunders bankkontodata till att utveckla och sälja rådgivnings- och informationstjänster. AISP är en av två definierade typer av betaltjänsteleverantörer som regleras genom PSD2, EU:s betaltjänstedirektiv. Den andra typen är PISP (Payment Initiation Service Provider). Läs mer om AISP >

API – Application Programming Interface är ett programmeringsgränssnitt som gör att flera applikationer kan kommunicera med varandra. Information överförs automatiskt mellan olika program som är sammankopplade. Med hjälp av API behöver man inte överföra data manuellt mellan exempelvis ett löneprogram och ett bokföringsprogram. Den svenska termen för Application Programming Interface (API) är ”applikationsgränssnitt”. Vad är API? Läs mer >

Apple Pay är en digital plånbok. Med Apple Pay kan du använda iPhone, iPad, Apple Watch och Mac till att betala på ett enkelt och säkert sätt. Läs mer om Apple Pay >

Approve.ly var en gratisapp som utvecklats av Compello.  Läs mer om Approve.ly >

Artificiell intelligens är intelligens uppvisad av maskiner, samt namnet på det forsknings- och utvecklingsområde inom datateknik som studerar intelligent beteende. Insamlad kunskap och uppnått resultat kan användas för att konstruera datasystem som är intelligenta, i den bemärkelsen att ett system kan klara av att lösa problem och lära sig av egna erfarenheter. Vad är AI? Läs mer >

AS4 (Applicability Statement 4)  är ett säkert datautbytesprotokoll som är baserat på webbtjänster. Det är ett protokoll för standardiserade meddelandeutbyten mellan gastransmissionsnätsoperatörer och deras motparter. AS4 används för hantering av balanse-ring och överbelastning. I många europeiska länder blir AS4 obligatoriskt som protokoll under 2017. Läs mer om AS4 här >

Augmented reality, AR, betyder förstärkt verklighet och är en interaktiv upplevelse där datorgenererade element läggs på en inspelad bild av den fysiska verkligheten och på så vis förstärker upplevelsen för användaren. Läs mer om AR >

Automatisering, eller automation, innebär att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete. Syftet med automatisering är bland annat att höja effektiviteten och kvaliteten i en process. Läs mer om automatisering >

Azure (Microsoft Windows Azure) är ett antal integrerade molntjänster – analyser, databehandling, databaser, mobiltjänster, nätverk, lagring och nättjänster. Vad är Azure? Läs mer >

 

B

BaaS, Blockchain as a Service, bygger på samma princip som begreppet SaaS, Software as a Service. Med andra ord är det en tjänst där leverantören mot en avgift sätter upp och driftar blockchain åt kunden. Läs mer om BaaS >

BankID är en elektronisk bankutfärdad legitimation som gör att företag, organisationer och banker kan identifiera och ingå avtal med privatpersoner på internet. BankID är jämförbart med fysiska legitimationshandlingar. Läs mer om BankID >

Business to Business – B2B avser affärstransaktioner mellan verksamheter/företag/bolag. Läs om Compello Accesspunkt >

Business to Consumer – B2C avser affärstransaktioner mellan verksamheter/företag/bolag och slutkunder/konsumenter. Ta reda på vilka B2C fakturakanaler Compello erbjuder >

Med hjälp av Business Intelligence kan du fatta bättre beslut mot bakgrund av konkreta data.  Läs mer om Power BI – en lösning för Business Intelligence >

Big Data gör det möjligt att fatta bättre beslut baserat på information som du redan har tillgång till i dina egna datakällor. Vad är Big Data? Läs mer >

Bitcoin är en digital valuta som skapades av Satoshi Nakamoto 2009. Läs mer om Bitcoin under Virtuell valuta >

Blockchain (blockkedja) är en distribuerad databas där varje nod automatiskt verifierar ändringar och tillägg som gjorts på någon av de andra noderna. Den ursprungliga blockkedjan (blockchain) utgör basen för den elektroniska valutan bitcoin. Sedan bitcoin introducerades 2009 har ett flertal alternativa blockkedjor publicerats experimentellt. Vad är blockchain? Läs mer >  

 

C

CDR, Corporate Diversity Responsibility, är ett begrepp myntat av SHEconomy för att få fler företag att prioritera sitt fokus på mångfald och könsdiversitet. Teorin menar att ett bredare spektrum av talanger skapar en starkare och mer hållbar organisation. Vad är CDR, läs mer >

CRM (customer relationship management) är en marknadsföringsteori som omfattar styrning av kunder och kundrelationer i ett företag. Ett CRM-system är ett elektroniskt informationssystem som stöder marknadsföring som rör styrning av kunder och kundrelationer i ett företag, med hjälp av arbetsprocesser och programvara. På Compello använder vi oss av Microsoft Dynamics CRM.

CTD, Certifierad Teknisk Distributör, är en av storbankerna certifierad distributör av e-fakturor. Certifieringen säkerställer hög kvalitet av distributionen, Läs mer om CTD>

 

D

Deep learning ingår i det större området artificiell intelligens, AI, och mer specifikt inom maskininlärning. Den bakomliggande idén till tekniken är att bygga smarta algoritmer med den mänskliga hjärnan som förebild. Vad är deep learning? Läs mer >

Design Thinking är en problemlösningsprocess med slutanvändaren i fokus. Metoden kommer från början från designvärlden, som traditionellt kom in först i slutet av en process. Metoden har spridits och används numera allt oftare inom en mängd olika arbetsområden, däribland produktutveckling. Läs mer om Design thinking >

DevOps är en metod som hanterar utmaningar på både utvecklings- och driftsidan, i synnerhet vid överlämning mellan utveckling och drift. Vad är DevOps? Läs mer >

Digital transformation beskriver förloppet av att ny teknik utvecklas och tas i bruk vilket leder till fundamentala förändringar bland annat i hur vi lever, driver företag och kommunicerar. Läs mer om är digital transformation >

Disruptiv innovation: År 1995 skrev Clayton M. Christensen, professor i ekonomi vid Harvard Business School, «The Innovator’s Dilemma». Boken blev en omedelbar succé och Christensen framförde i den sin teori om s.k. disruptiv (omstörtande) teknik och definitionen av den – enkel, billig och bekväm. Dilemmat uppstår när man har kunder som är beredda att betala mer för vidareutvecklingen av avancerade produkter. I detta fall blir marginalerna så bra att man inte har råd att slå in på nya vägar som genererar lägre vinst. Läs mer om disruptiv innovation >

 

E

EDI – Electronic Data Interchange, är en process som använder datorer för att utbyta elektronisk information som t.ex. affärsdokument företag emellan. Vad är EDI? Läs mer >

Ediel är en etablerad standard för EDI i elbranschen. Ediel använder ett utdrag av EDIFACT-meddelanden där aktuella meddelandetyper anpassats till kraftmarknaden. Ediel bygger helt på den internationellt etablerade EDIFACT-standarden. Vad är Ediel? Läs mer >

EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration) är en internationell elektronisk dokumentstandard för affärsdokument. EDIFACT består i grova drag av olika meddelandetyper, segment, dataelement och koder. Vad är EDIFACT? Läs mer >

e-faktura är en elektronisk faktura som skickas direkt till betalarens internetbank i stället för att skickas per post. Vad är e-faktura? Läs mer >

EHF, Elektronisk Handelsformat, är norska statens standardformat för elektronisk fakturering. I Norge är det sedan 1 juli 2012 ett krav att fakturor och kreditnotor till statliga verksamheter ska skickas i standardiserat EHF-format. Vad är EHF? Läs mer >

Ekonomisystem används som regel för att hålla ordning på ett företags ekonomi, budget och redovisning. Ett ekonomisystem kan vara en del av ett ERP-system. Vad är ERP? Läs mer >

E-krona. Kontantanvändningen minskar samtidigt som användningen av digitala betalningsmetoder ökar. Sedan 2017 utreder därför Riksbanken om e-kronan, det vill säga ett digitalt komplement till kontanter, bör introduceras i Sverige. Läs mer om e-kronan ->

Elmarknadshubb. Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen (Ei) har fått i uppdrag av regeringen att införa en central informationshanteringsmodell, en så kallad elmarknadshubb. Vad är en elmarknadshubb? Läs mer >

Energiuppföljning går ut på att samordna, styra, genomföra åtgärder och ständigt förbättra energiarbetet.  Vad är energiuppföljning  Läs mer >

ERP (Enterprise Resource Planning) är den internationella beteckningen på programvaror som stöder flera av ett företags verksamhetsområden såsom produktion, lager, försäljning, inköp och ekonomi. Syftet med ERP är att hantera verksamhetens information och tillgodose behovet av ledning och administration. Läs mer om vad ERP är och hur Compellos lösningar kan integreras med ditt företags ERP-lösning >

 

F

Faktura är ett dokument som bekräftar en försäljningstransaktion mellan en säljare och en köpare. Fakturan utfärdas av säljaren och köparen åläggs att betala den. Fakturan dokumenterar köparens betalningsskyldighet och säljarens rätt till ersättning.

Finvoice är ett vanligt format för elektronisk fakturering i Finland. Finvoice-fakturor går att skicka till såväl företag som privatpersoner.  Motsvarigheten i Norge är EHF (Elektronisk Handelsformat) och i Sverige SveFaktura.

 

H

HTML, HyperText Markup Language (markeringsspråk för hypertext) är ett standardspråk som används för att visa hypertext och annan information i en webbläsare. HTML används för att strukturera information, ange viss text som rubriker, stycken, listor osv. och kan i viss mån användas för att beskriva utseende och semantik i ett dokument. Den grammatiska strukturen för HTML är HTML DTD som skapades med hjälp av SGML-syntax – en internationell standard för textformatering (ISO 8879). Vad är HTML? Läs mer >

HTML5 är en uppgradering av HTML. Webben utvecklas snabbt och det finns ett ständigt behov av nya funktioner och möjligheter. Syftet och målet med HTML5 är att du inte ska behöva tilläggsprogram som Java och Flash för att visa innehåll på webben, eller köra en avancerad funktion – allt är inbyggt i HTML5. Vad är HTML5? Läs mer på HTML >

 

I

Internet of Things (IoT) går även under benämningen Sakernas internet. Många av vardagsföremålen i våra hem är kopplade till internet. Vad är Internet of Things? Läs mer >

 

K

Kanban är en metod för att organisera det kaos som omger många leveransteam i projekt genom att tydliggöra behovet av prioritering och fokus. Vad är Kanban? Läs mer >

Kryptovaluta är ett digitalt betalningsmedel som genom kryptografi säkrar transaktioner och kontrollerar generering av nya valutaenheter. Se virtuell valuta.

 

L

Lean Startup-metoden bygger på idéer formulerade av Steve Blank och som sedan fått spridning genom Eric Ries bok och rörelse med samma namn. Boken ”The Lean Startup” av Eric Ries ger en överskådlig och forskningsbaserad beskrivning av hur man lägger upp och driver uppstartsföretag och hur man får ut produkterna till kunderna snabbare. Boken handlar om hur man driver, hanterar och utvecklar ett företag på högsta växel under extremt osäkra omständigheter. Lean Startup-metoden innebär ett nytt förhållningssätt till nyproduktsutveckling och arbetssättet används på Compello. Läs mer om Lean Startup-metoden >

 

M

Maskininlärning är en disciplin inom artificiell intelligens – ett tvärvetenskapligt område med inslag av bland annat informatik, matematik och beräkningsorienterad statistik. Denna vetenskapliga disciplin går ut på att ta fram och utveckla algoritmer som gör datorer kapabla att lära sig av samt utveckla beteenden med utgångspunkt från empiriska data. Vad är Maskininlärning? Läs mer >

Microsoft är en amerikansk programvaruhus med omkring 118 000 anställda. Bolaget grundades 1975 i Albuquerque, New Mexico av Bill Gates och Paul Allen, och är mest känt för operativsystemen Microsoft Windows och Office-paketet. Compello har ett nära samarbete med Microsoft och är en Microsoft Gold Certified Partner. Compello blev på Microsofts årliga partnerkonferens i Washington DC 2014 utsedd till årets norska programvaruhus. År 2015 valdes Compello, som enda programvaruhus i Norge, till Goldlanseringspartner för Windows 10.  Compellos lösningar bygger på Microsoft-teknik (se Azure) och vi är stolta över vårt nära samarbete med ett av världens största programvaruhus, Microsoft.

Microservices är en programvaruarkitektur och -design där lösningen består av flera små, lätta, individuella, självförsörjande, mycket oberoende och löst ihopkopplade tjänster. Vad är Microservices? Läs mer >

Mixed Reality ger användaren möjlighet till en upplevelse där virtuella element samlever och interagerar med verkliga sådana. Läs mer om MR >

MobilePay är en app från Danske Bank och Nordea. Användarna kan skicka och föra över pengar och betala med mobilen. Appen lanserades 2013 i Danmark och finns även i Finland. I Norge används mobilbetalning med MobilePay på REMA 1000, Narvesen och 7 Eleven.

Molnet (cloud computing m.m.) är ett samlingsnamn för allt från databehandling och datalagring till programvara på servrar i befintliga serverparker som är knutna till internet. Serverparkerna i molnet är upplagda för dynamisk skalering utifrån kapacitetsbehov och användaren betalar för faktisk användning. I dagsläget erbjuds kapacitet ända ned på timbasis. Vad är molnet? Läs mer >

 

N

De norska, svenska och finska nätbolagen (TSO, Fingrid Oyj, Statnett och Svenska Kraftnät) har beslutat att implementera en gemensam nordisk balansavräkning, som även kallas NBS (Nordic Balance Settlement).  Vad är NBS? Läs mer >

.NET eller .NET Framework lanserades 2002 och är ett antal tekniker som används för att utveckla Microsofts programvaror. Sedan dess har plattformen fått fotfäste och är idag en av de mest använda utvecklingsplattformarna i världen. Läs mer om .Net och ramverket .Net Framework >

Nyttigheter. I energiuppföljnings- och datainsamlingssammanhang pratar man om mätning av olika nyttigheter, dvs nyttigheter vi använder i vardagen såsom el, vatten, fjärrvärme och gasförbrukning. Läs mer >

 

O

OCR – Optical Character Recognition är en metod i vilken ett datasystem läser tecken på papper och omvandlar dem till digitalt lagrad text. Vad är OCR? Läs mer >

Office 365 är det varumärke som Microsoft använder för en grupp programvaror och tjänster. Office 365-tjänsten består av en rad produkter såsom Outlook, OneDrive, SharePoint, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Delve, Yammer, Power BI och Dynamics 365. Samtliga av Office 365-komponenterna går att administrera och konfigurera via en nätportal. Läs mer om Office 365 >

Med termen Open Banking menas att man låter en tredjepartslösning, som till exempel en applikation, ombesörja processer i en bank. Läs mer om Open Banking och hur Compello förhåller sig till detta >

 

P

PEPPOL (Pan-European Public Procurement Online) är en EU-styrd organisation som ombesörjer ett gemensamt system för e-handel och elektroniska dokument mellan företag i olika EU-länder. Compello är en certifierad PEPPOL Accesspunkt. Vad är Peppol? Läs mer >

PEPPOL BIS Billing 3.0 är ett europeiskt standarformat för elektroniska fakturor och andra elektroniska handelsdokument. Formatet blir tvingande för mottagare av fakturor i offentlig sektor i Sverige från och med den 1 april 2019.

PDF (Portable Document Format) är ett digitalt dokumentformat som är utvecklat av Adobe Systems och som lanserades 1993. Filerna visas på skärmen i samma format som de har när de skrivs ut. Det kan därför betraktas som ett digitalt papper. Läs mer om PDF >

PISP (Payment Information Service Provider) är en tjänsteleverantör som kan initiera en betalningstransaktion å kundens vägnar. En PISP kan ta ut pengar direkt från kundens konto. PISP är en av två definierade typer av betaltjänsteleverantörer som regleras genom PSD2, EU:s betaltjänstedirektiv. Den andra typen är AISP. Läs mer om PISP >

Plattform är i datasammanhang beteckningen för en grundläggande maskin- eller programvara i ett IT-system eller i en del av det. Läs mer om Compellos plattform, Compello Connect >

Power BI är en Business Intelligence-lösning som gör det möjligt att fatta bättre beslut med utgångspunkt från faktiska data. Med lösningen går det att koppla ihop information från flera olika datakällor från olika system och plattformar. Lösningen levereras av Microsoft och underlättar vardagen för såväl beslutsfattare som Excel-användare. Vad är Power BI? Läs mer >

PSD2 (Revised Payment Services Directive) är ett EU-direktiv som reglerar betaltjänster i EU och EES-området, PSD2 trädde i kraft 2015 och implementerades nationellt 2018. PSD2 är en vidareutveckling av PSD1 som implementerades 2009. Syftet med direktivet är att främja en gemensam europeisk marknad för betaltjänster för både företag och privatpersoner. Genom PSD1 blev det möjligt även för andra aktörer än banker att erbjuda betalningsförmedling. PSD2 gör bankinfrastrukturen tillgänglig för tredjepart att erbjuda betalningsrelaterade tjänster. Vad är PSD2? Läs mer >

Puzzel Pay Puzzel Pay ger kunderna möjligheten att skicka sina fakturor via mobiltelefonen. Den som skickar betalningskravet kan lägga till en rad olika betalningssätt genom lösningen, till exempel betalning via mobila banktjänster och kort. Det ger slutanvändaren möjlighet att betala på det sätt som hen föredrar. Vad är Puzzel Pay? Läs mer >

 

R

Robotisering är automatisering av ett system eller en process genom användning av robotenheter. Vad är robotisering? Läs mer >

ROE, Return on equity, eller avkastning på det egna kapitalet, är ett vanligt nyckeltal för att mäta hur bra ett företag presterar över tid. Vad är ROE? Läs mer >

ROI, Return on investment, eller avkastning på investering, är ett nyckeltal för att beräkna och utvärdera en investering.Vad är ROI? Läs mer >

RPA (Robotic Process Automation) är begreppet för användning av teknik som automatiserar arbetsprocesser främst för administrativa uppgifter. Vad är RPA? Läs mer >

 

S

SaaS (Software as a Service) är programvaror som finns i molnet. SaaS ger användarna möjlighet att ansluta och använda molnbaserade appar via internet. Vad är Software as a Service? Läs mer >

Scrum är ett ramverk som tagits fram för att utveckla komplexa informationssystem. Det används i huvudsak för att utveckla programvarubaserade system, men kan i princip användas för att hantera alla slags projekt med en viss komplexitet. Vad är Scrum? Läs mer >

SEPA (Single Euro Payments Area) infördes i januari 2008 och omfattar EU, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz, Monaco och San Marino. SEPA innehåller gemensamma regler för vanliga betalningar, direktdebitering och kort. Vad är SEPA? Läs mer >

SDK (Software Development Kit) innehåller en uppsättning verktyg som gör det möjligt för programmerare och utvecklare att skapa och ändra applikationer samt avbugga eller laga befintliga produkter. Exempelvis kräver utvecklingen av en Android-app ett SDK med Java, och iOS-appar ett iOs SDK med Swift och MS Windows ett .NET Framework SDK med .NET. Vad är SDK? Läs mer >

En skanner är en elektronisk sökapparat, eller optisk avläsningsmaskin, som omvandlar fysiska bilder till digitalt format. När bilder, på papper eller i diaformat, skannas in, läser skannern av dem och överför dem till ett digitalt bildformat som kan lagras, läsas och redigeras som datafiler i en dator. Särskilda skannrar används vid exempelvis avläsning av streckkoder och datortomografi (CT). Vad är en skanner? Läs mer >

 

T

Tjänstehubb. Se elmarknadshubb >

En TSO, Transmission System Operator, är det organ som har systemansvaret för ett transmissionsnät för elektricitet eller naturgas. Läs mer om TSO>

 

V

Virtual Reality, VR, betyder virtuell verklighet. Med hjälp av viss utrustning, till exempel särskilda glasögon, kan användaren få en simulerad upplevelse i en 100 % datorgenererad värld. Läs mer om VR >

Virtuell valuta är digitala pengar som inte regleras av några centralbanker. Vad är Virtuell valuta? Läs mer >

 

X

XML står för EXtensible Markup Language, fritt översatt till ”utbyggbart markeringsspråk”. Detta är ett internationellt standardiserat språk som har tagits fram för att beskriva och lagra information/data/värden. XML är självbeskrivande, vilket är en stor fördel när man ska utbyta information mellan olika datorsystem. Många datorsystem innehåller formaterade data som inte är kompatibla med formatet för andra system. Genom att översätta data till XML kan de olika systemen utbyta data. Till skillnad från traditionella datafiler som kräver att man har ett eget program (databas) för att läsa data, kan XML-data läsas direkt utan något installerat program. Vad är XML? Läs mer > Källor: SAOL, Store Norske Leksikon, Wikipedia, Anskaffelser.no, Microsoft, elhub.no, DnB, Norges Bank, Finans Norge